Scarlett

nginx v1.2.1
node v0.10.34
npm v1.4.28
OpenSSH v6.0p1
Python v2.7.3